Általános szerződési feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák a Ladócki Viktor egyéni vállalkozó mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, www.onlinesegitseg.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy kizárólag csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a Szabályzat minden pontjával egyetértesz, és magadra nézve kötelező érvényűnek tekinted!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződéskötés nyelve a magyar. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására a Weboldalon történő közzététellel. A módosítás a közzététellel lép hatályba és ezt követően irányadó.

Fejezetek:

I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

III. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

IV. A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

V. FELADATMEGOLDÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

VI. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

VII. A WEBOLDAL MŰKÖDÉSE

VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

IX. ELÁLLÁSI JOG

X. SZAVATOSSÁG

XI. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA, KORLÁTOZÁSA

XII. PANASZKEZELÉS

XIII. JOGORVOSLAT

XIV. EGYEBEK

I. Szolgáltató Adatai

Név: Ladócki Viktor egyéni vállalkozó

Székhely és levelezési cím: 6725 Szeged, Felhő utca 6.

Telefon: + 36309352973

E-mail: ladockiviktor@gmail.com

Adószám: 69984057-1-26

A tárhely-szolgáltató adatai:

Sybell Informatika Kft.; https://sybell.hu;

II. Alapvető rendelkezések

(1) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

(2) A Weboldal felhasználói (továbbiakban: Felhasználók) a regisztrációval, és a megrendeléssel elismerik, hogy a jelen Szabályzatot megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadták. Ha a Felhasználó jelen feltételeket nem fogadja el, úgy nem veheti igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat.

(3) A Felhasználók a Weboldal szolgáltatásainak lényeges tulajdonságairól a Weboldalon, illetve e-mailen kapnak/kaphatnak részletes felvilágosítást. 

(4) A Weboldalon keresztül megadott személyes adatok (pl. név és e-mail cím) kezelése teljes mértékben az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvasd el az Adatkezelési Tájékoztatót, mielőtt bármilyen információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátanál! Az Adatkezelési Tájékoztató a jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.

(5) A 14. életévét betöltött kiskorú (18. életévét be nem töltött) személy megrendelésének érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. A cselekvőképtelen (14. életévét be nem töltött) kiskorú nevében törvényes képviselője jogosult csak megrendelést leadni.

III. A Szolgáltatás tartalma

(1) A Szolgáltató a Weboldalon keresztül iskolai feladatok megoldásában és kifejtésében, felkészülésben nyújt segít a Felhasználóknak képzési, oktatási, nevelési, fejlesztési célzattal, online korrepetálás jelleggel. A Szolgáltató elküldi a feladatok megoldását olyan magyarázattal, amely segíti annak megértését.

IV. A szolgáltatás feltételei

(1) A házi feladat tekintetében egy feladatnak számít bármilyen tankönyvi, munkafüzeti vagy feladatgyűjteményi feladat. Esszé, fogalmazás, egyetemi beadandó házi feladat nem számít egy feladatnak, amennyiben a Felhasználó ilyen jellegű feladat megoldásában szeretne segítséget kapni, az „Ajánlat kérés” menüpont alatt kérhet ajánlatot. Egy feladatnak számít az a feladat, ahol maximum 5 feladatrész van (a, b, c, d, e), ahol több feladatrész van 5-nél az annyi feladatnak számít, ahányszor megkezdett 5 feladatrész van benne. Nem számít egy feladatnak ha több különböző feladat kerül elküldésre el egy feladatba tömörítve, mint részfeladatok (a, b, c stb.). Egyetemi feladatoknál 1 feladatnak számít például 1 függvény deriválása vagy integrálása, vagy határérték számítása. Amennyiben a Szolgáltató azt tapasztalja, hogy a kifizetett feladatok száma kevesebb, mint a tényleges feladatok száma, elállhat a megrendeléstől és visszatéríti a Felhasználó által megfizetett díjat, amiről még a megrendelés leadása napján tájékoztatja a Felhasználót.

(2) Az adott napon 18 óráig elküldött házi feladatok még aznap megoldásra és visszaküldésre kerülnek.

(3) A speciális feladatok ajánlatkérés alapján kerülnek megrendelésre, határidejük és egyéb feltételeik az ajánlatban kerülnek meghatározásra és azokat a Felhasználó az ajánlatra adott megrendelésében fogadja el.

(4) A feladatban szereplő jelölések a nemzetközi jelöléseknek felelnek meg, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a tanár nem fogadja el azt a jelölést mert nem úgy tanította.

(5) A házi feladatok megoldása olyan szükséges magyarázattal történik, amit számonkérések során is elfogadnak, az egyszerű, általános, evidens műveletek nem kerülnek külön kifejtésre.

(6) Időpont foglalása (online segítség) esetén a szolgáltatás 1 óra segítséget foglal magában, amelyben a kérdések megválaszolásra kerülnek a Felhasználó által kért kommunikációs formában.

V. Feladatmegoldókra vonatkozó rendelkezések

(1) A feladatmegoldók nem minősülnek fogyasztónak (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek).

(2) A feladatmegoldók a Weboldalon a „Dolgozz velünk!” fül alatt tudnak jelentkezést leadni.

(3) Amennyiben a Szolgáltató szerződést kíván kötni velük (erre nem köteles, ezt megtagadhatja), úgy a pontos feltételeket a Felek külön megállapodásban rögzítik.

(4) A feladatmegoldók a külön megállapodás szerinti a díjazásukat havonta kapják meg.

(5) A feladatmegoldók kötelesek határidőre, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíteni, ellenkező esetben kötelesek mulasztásonként 50.000,- Ft kötbért megfizetni a Szolgáltató részére.

VI. A szerződés létrejötte

(1) A Felek között a jelen Szabályzat elfogadásával, illetve a megrendeléssel vagy feladatmegoldónak jelentkezéssel szerződés jön létre.

(2) Az adatbeviteli hibákat a regisztrációs adatlap kitöltésével egyidejűleg tudja javítani a Felhasználó. Kérjük, gondosan ellenőrizd a regisztrációs adatlap tartalmát! A megadott adatok a Felhasználó fiókjában javíthatóak. Amennyiben a Felhasználó egyéb adatbeviteli hibát tapasztal, úgy köteles azt haladéktalanul e-mailben jelezni a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a Felhasználó általi téves vagy hiányos adatmegadással kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár. Figyelemmel a szolgáltatás jellegére is, a Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására legkésőbb a szolgáltatási díj megfizetésének napján van lehetősége.

VII. A Weboldal működése

(1) A Szolgáltató nem tudja garantálni a Weboldal és a szolgáltatás megszakítás- és hibamentes működését, ilyet nem vállal, a működési hibák miatt nem vonható felelősségre. A Szolgáltató jogosult a Weboldal és a szolgáltatás működését karbantartási okokból szüneteltetni.

(2) A Szolgáltató jogosult a Weboldal tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

(3) A Weboldal tartalmazhat más weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat, utalásokat, melyek a Szolgáltató Weboldalának egy adott személyéhez, tevékenységéhez kapcsolódnak. Az előzőkben nevezett weboldalakon szereplő információkkal, azok tartalmával kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

VIII. Fizetési feltételek

(1) A Weboldalon feltüntetett díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, amennyiben a Szolgáltató ÁFA körbe tartozik.

(2) A megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának joga a Szolgáltatóé. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás kizárólag a módosítást követő megrendelések esetén érvényesíthető, a már megrendelt szolgáltatások díját sem kedvezően, sem kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.

(3) A szolgáltatások díja előre fizetendő.

(4) Havidíjas előfizetéses szolgáltatás esetén a Felhasználó egy havi rendelkezésre állási keretre fizet elő, ami tekintetében nincs lehetőség részbeni visszafizetésre abban az esetben sem, ha a keretben megjelölt szolgáltatásokat a Felhasználó nem vagy nem teljesen veszi igénybe. A jelen rendelkezés, a visszatérítés kizárása abban az esetben is alkalmazandó, ha a jelen Szabályzat egyébként visszatérítésről rendelkezik.

(5) A Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki és küldjön meg a részére.

(6) A fizetés a Paylike rendszeren keresztül történik.

IX. Elállási, felmondási jog

(1) Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát a szolgáltatás vonatkozásában, nem mondhatja fel a megrendelést, mivel a szolgáltatás nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, amely tekintetében a vállalkozás a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát; [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja]. A Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten beleegyezik a teljesítés megkezdésébe és tudomásul veszi, hogy ezzel elveszíti az elállási jogát.

(2) Amennyiben a Felhasználó az általa foglalt időpontban nem küldi el a feladatot, nem használja ki az általa foglalt időpontot, így nem jelentkezik vagy nem elérhető a megadott időpontban, úgy részére a Szolgáltató a megfizetett díj felét fizeti vissza, a másik fele rész tekintetében a Szolgáltató a rendelkezésre állásával teljesíti a szolgáltatást. A Felhasználó nem tud időpontot változtatni, azonban ehhez a Szolgáltató indokolt esetben saját döntése alapján hozzájárulhat.

(3) A feladatmegoldó nem minősül fogyasztónak, így őt nem illeti meg a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog, nem jogosult felmondani a szerződést a vállalt feladatok tekintetében.

(4) Amennyiben a Felhasználó nem tartja be a jelen Szabályzatnak a Weboldal használatára vonatkozó rendelkezéseit, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani az érintett szerződést és ebben az esetben a Felhasználó által megfizetett díj nem jár vissza.

X. Szavatosság

(1) A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatása hibás teljesítése, illetve a szolgáltatásnak a Szolgáltató érdekkörébe eső okból történő elmaradása esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

(2) A Felhasználó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: csereszolgáltatást kérhet, a szolgáltatás a jellegéből adódóan nem javítható. A szolgáltatás cseréje: a Felhasználó újabb alkalommal igényelheti a szolgáltatás teljesítését. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

(3) A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Felhasználó köteles figyelembe venni, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

XI. Felelősség kizárása, korlátozása

(1) A törvény által megengedett mértékig a Szolgáltató ezennel kizár minden felelősséget a Weboldal Felhasználó általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

– a Felhasználó bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Weboldalon közzétett információ ösztönözte;

– a Weboldal használatának lehetetlensége vagy korlátozottsága;

– és a Weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

(2) Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Szolgáltató szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

(3) A Weboldal tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a Szolgáltató lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Szolgáltató nem vállal helytállást azért, hogy a Weboldal, illetve a szerver, amely a Weboldalat hozzáférhetővé teszi, valamint a tárolt fájlok vírusmentesek.

(4) A Weboldal használata feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

(5) A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél, illetve üzenet – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei;

emberi erővel el nem hárítható és előre nem látható események (vis maior, pl. betegség, természeti katasztrófa, baleset).

(6) A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

(7) Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

(8) A Szolgáltató nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a szolgáltatások igénybevétele nem irányulhat vizsga- vagy egyéb iskolai csalásra. A Felhasználó jelen rendelkezésbe ütköző magatartásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azt teljeskörűen kizárja. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a vizsga vagy tanulmányi csalás az érintett oktatási intézmény által ahhoz fűzött hátrányos következményekkel (így vizsgáról vagy oktatásból kizárással) járhat, ilyet a Felhasználó csak saját felelősségére tehet, abban a Szolgáltató nem kíván közreműködni.

XII. Panaszkezelés

(1) A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím a fentiekben került megjelölésre.

(2) A Felhasználó panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Szolgáltató elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a Felhasználó a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

(3) A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

(4) Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Szolgáltató csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Szolgáltató által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben fogyasztói szavatossági igény bejelentése esetében a 19/2014 (IV.29.) NGM. rendeletben előírt adatokat.

XIII. Jogorvoslat

(1) Fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, tehát a feladatmegoldó ezen minőségével összefüggésben nem) jogosult békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Csongrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.; telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék; fax száma: (62) 426-149; e-mail cím: info@csmkik.hu). Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

(2) Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.

XIV. Egyebek

(1) Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.

(2) Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat a Weboldalról eltávolítsa.

(3) A Weboldal használatával kijelented, hogy a Felhasználási Feltételeket megértetted, azokat tudomásul vetted, és az oldal használatának feltételeként elfogadod.

(4) A Weboldal tartalma szerzői jogi oltalom alatt áll, annak vagy részeinek engedély nélküli bármilyen formában vagy célból történő felhasználása tilos!